drukuj    poleć stronę

Studia magisterskie


Podejmuj?c nauk? w Wy?szej Szkole Gospodarki zyskuj? Pa?stwo nowe mo?liwo?ci rozwoju, dost?p do specjalistycznej wiedzy oraz solidne przygotowanie do twórczej pracy. Dzi?ki postanowieniom systemu bolo?skiego absolwenci kierunku innego ni? uko?czony na pierwszym stopniu studiów licencjackich lub in?ynierskich mog?, korzysta? z licznych u?atwie?, uzupe?nia? wykszta?cenie na innych kierunkach. Studia drugiego stopnia trwa­j? 3 lub 4 se­me­stry, ko?­cz? si? obro­n? pra­cy ma­gi­ster­skiej i uzy­ska­niem ty­tu­?u zawodowego.

Studia magisterskie prowadzone s? na kierunku:

Dzięki wyszukiwarce znajdziesz wszystkie propozycje z oferty edukacyjnej 2012/2013. Możesz wybrać kryterium lokalizacji - dowiesz się w jakim mieście oferujemy dany obszar studiów. Jeśli preferujesz dyplom wybranego kierunku - wpisz jego nazwę by znaleźć odpowiadające mu obszary. Trzecia opcja to słowa kluczowe - wyszukiwanie intuicyjne za pomocą haseł, które kojarzysz z danym obszarem. Zapraszamy też do korzystania z konsultacji z pracownikami Biura Rekrutacji WSG oraz przedstawicielami naszych jednostek naukowo-dydaktycznych.

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu