drukuj    poleć stronę

Nauka


 

Organizacj? i koordynacj? dzia?alno?ci naukowej w Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy (WSG) zajmuje si?
Kolegium Bada? Stosowanych.


Kolegium Bada? Stosowanych (KBS) rozpocz??o swoj? dzia?alno?? od dnia 1 pa?dziernika 2012 r. Jest podstawow? jednostk? organizacyjn? Uczelni o zadaniach naukowo-badawczych. Jednocze?nie realizuje ona zadania prowadzone dotychczas przez Dzia? Nauki.
Jednym z nich jest koordynacja dzia?a? w zakresie finansowania bada? naukowych oraz informacja o zasadach i warunkach wspomagania rozwoju naukowego pracowników WSG.


Do podstawowych zada? jednostki nale?y zaliczy?:

 • przyjmowanie wniosków o finansowanie projektów badawczych ze ?rodków bud?etowych Uczelni,
 • rejestracja realizowanych w WSG prac naukowo-badawczych oraz przygotowywanie sprawozdawczo?ci z dzia?alno?ci naukowo-badawczej,
 • gromadzenie informacji nt. konferencji naukowych organizowanych w Uczelni (przyjmowanie i archiwizacja sprawozda?),
 • obs?uga procedur zwi?zanych z przyznawaniem stypendiów naukowych, sta?y i urlopów naukowych oraz innych form wsparcia pracowników WSG,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków o przyznanie ?rodków finansowych na realizacj? projektów badawczych kierowanych do Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Bada? i Rozwoju oraz innych instytucji zewn?trznych,
 • pomoc w przygotowywaniu wniosków sk?adanych w ramach konkursów, nagród i stypendiów dla pracowników naukowych i m?odych naukowców,
 • promocja osi?gni?? naukowych ?rodowiska naukowego WSG,
 • prowadzenie dzia?a? zwi?zanych z ocen? jednostek naukowych przez instytucje zewn?trzne (KEJN),
 • prowadzenie spraw zwi?zanych z udzia?em pracowników WSG w konferencjach naukowych w kraju i za granic? (przyjmowanie wniosków i sprawozda? pokonferencyjnych).
   

Strona www KBS: www.kbs.byd.pl.

 


 

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu