drukuj    poleć stronę

Konferencje naukowe


Procedura przygotowania i organizacji konferencji naukowych
w Wy?szej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy


Od roku akademickiego 2008/2009 wszelkie obowi?zki zwi?zane z przygotowaniem i sprawn? organizacj? konferencji naukowych na terenie Uczelni przejmuj? organizatorzy, tj. zak?ady naukowe, instytuty b?d? wydzia?y.

Do podstawowych zada? organizatorów nale??:

  • rejestracja konferencji w Dziale BNiRKN (formularz rejestracyjny), w terminie przynajmniej dwóch miesi?cy przed planowan? dat?,
  • zg?oszenie konferencji do Dzia?u Administracyjnego  (Biuro Us?ug Konferencyjnych) w celu wprowadzenia do preliminarza konferencyjnego (zarezerwowania sal, transportu, ew. pokojów go?cinnych),
  • z?o?enie sprawozdania wynikowego w Dziale BNiRKN (w uzasadnionych przypadkach w razie konieczno?ci dofinansowania wydawnictwa pokonferencyjnego - z?o?enie wniosku o przyznanie grantu wydawniczego).

 

Informujemy, ?e Uczelnia b?d?c w posiadaniu nowoczesnej bazy konferencyjnej, bogatego zaplecza logistyczno-organizacyjnego oraz bardzo atrakcyjnej lokalizaji ?wiadczy kompleksowe us?ugi w zakresie organizacji  konferencji, kongresów, zjazdów, targów, eventów firmowych, szkole?, warsztatów, imprez promocyjnych, kulturalnych, sportowych i plenerowych.

W celu zapoznania si? z atrakcyjn? ofert? Kompleksu Konferencyjno - Us?ugowego WSG prosimy o przej?cie
na stron? http://www.kuk.wsg.byd.pl

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu