drukuj    poleć stronę

Informacja naukowa


Do zada? O?rodka Informacji Naukowej, dzia?aj?cego w ramach Biblioteki G?ównej WSG, nale?y mi?dzy innymi:

  • gromadzenie informacji o wydarzeniach konferencyjnych, seminariach i wyk?adach otwartych,
  • promocja, za pomoc? strony internetowej, dzia?alno?ci naukowej WSG,
  • udost?pnianie informacji na temat mo?liwo?ci finansowania bada? naukowych i dzia?alno?ci naukowej,
  • monitorowanie rynku czasopism elektronicznych celem zaopatrzenia kadry uczelnianej w materia?y niezb?dne do podnoszenia kwalifikacji naukowych,
  • udost?pnianie ?róde? informacji dziedzinowej, bibliografii, katalogów i adresów biblotek cyfrowych.

Zach?camy do korzystania z naszego serwisu. Wszelkie uwagi mo?na kierowa? na adres: oin@byd.pl

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu