drukuj    poleć stronę

Nagrody


Wy?sza Szko?a Gospodarki skutecznie dzia?a w wielu obszarach. Zgodnie z misj? Uczelni zajmujemy si? nie tylko edukacj?, ale równie? gospodark?, kultur? i sportem Ch?tnie wspó?pracujemy z otoczeniem. Potwierdzeniem wysokiej jako?ci tej wspó?pracy s? nagrody, statuetki i wyró?nienia, które z dum? Pa?stwu prezentujemy.

 

 

 •  Tytu? HIT 2014 za nowatorski program kszta?cenia "podwójny dyplom" przyznany w ramach Konkursu Wielkopolski Gospodarczo-Samorz?dowy Hit 2014

 • I miejsce w konkursie "Lider Wspierania Przedsi?biorczo?ci 2014 roku" - Izba Przemys?owo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego - w uznaniu zas?ug i osobistego zaanga?owania w rozwój Samorz?du Gospodarczego Pomorza i Kujaw.

 • Gratulacje od Marsza?ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Ca?beckiego oraz Przewodnicz?cego Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy za zaj?cie I miejsca w konkursie "Lider Wspierania Przedsi?biorczo?ci 2014" z wyrazami uznania za ca?okszta?t dzia?a? zmierzaj?cych do poprawy efektywno?ci w rozwoju przedsi?biorstw z regionu.

 • Dyplom Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla Wy?szej Szko?y Gospodarki za zdobycie I miejsca wraz ze z?ot? piecz?ci? w konkursie "Lider Wspierania Przedsi?biorczo?ci 2014

 • Statuetka "?uczniczki" dla laureata konkursu "Lider Wspierania Przedsi?biorczo?ci 2014 roku" z serdecznymi gratulacjami i wyrazami uznania od Prezydenta Bydgoszczy Rafa?a Bruskiego.

 • List gratulacyjny Dyrektora Oddzia?u Telewizji Polskiej S.A. Tomasza Pietraszaka za zaj?cia I miejsca w konkursie "Lider Wspierania Przedsiebiorczo?ci 2014" organizowanym przez Izb? Przemys?owo- Handlow? Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Certyfikat Uczelni Przyjaznej Rodzicom, za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla rodziców studiuj?cych i pracuj?cych naukowo oraz wdra?anie rozwi?za?, które sprzyjaj? godzeniu ?ycia rodzinnego z nauk? i prac? rozwi?za?, które sprzyjaj? godzeniu ?ycia rodzinnego z nauk? i prac?.

 •  

  Wyró?nienie Akademickiego Briefu Biznesu ratingu mierz?cego przygotowania absolwentów do wej?cia na rynek pracy dla kierunku "ekonomia" Wy?szej Szko?y Gospodarki za osi?gni?cie noty A+ w kategorii: "Kompetencje spo?eczne".

 • Wyró?nienie Akademickiego Briefu Biznesu ratingu mierz?cego przygotowanie absolwentów do wej?cia na rynek pracy dla kierunku "zarz?dzanie" Wy?szej Szko?y Gospodarki za osi?gni?cie not A+ w kategoriach: "Metodyka i modu?y praktyczne w programie studiów", "Kompetencje spo?eczne".

 • Polska Izba Turystyki - certyfikat cz?onkostwa, 2015 r.

 • Medal 50- lecia Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dla Prezydenta Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy

 • Medal Marsza?ka Województwa Kujawsko-Pomorskiego "Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeraniensis" w uznaniu zas?ug na rzecz województwa kujawsko-pomorskiego, 2012 r.

 •  

  Tytu? "Mecenas Bydgoskiego Sportu" przyznany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy, 2013 r.

 • Wyró?nienie w konkursie "Lodo?omacze 2012" w kategorii "Pracodawca i Nieprzedsi?biorca", 2012 r.

 • Ró?a Franciszki Cegielskiej - wyró?nienie dla najwybitniejszych osobowo?ci ?rodowiska samorz?dowego, 2010 r.

 • Certyfikat "Wiarygodna Szko?a" przyznany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu, 2010 r.

 • Medal Europejski za "Studenck? Stref? Biznesow?" przyznany przez Urz?d Komitetu Integracji Europejskiej BCC, 2010 r.

 • Srebrny Medal w regionalnym etapie konkursu "Lodo?amacze 2010" w kategorii "Pracodawca i Nieprzedsi?biorca", 2010 r.

 • Rekomendacja Business Center Club, 2010 r.

 • "Zielone granty Henkla" za dzia?alno?? ekologiczn?, 2009 r.

 • Tytu? "Ambasador Polskiej Gospodarki" konkurs Business Center Club pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych, 2009 r.

 • Wyró?nienie przyznane przez Pomorsko-Kujawsk? Izb? Budownictwa, 2009 r.

 • Tytu? "Mecenas Bydgoskiej Kultury" przyznany przez bydgoskie ?rodowisko twórcze, 2009r.

 • Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy za szczególne zas?ugi dla Miasta Bydgoszczy, 2009 r.

 • Odznaka honorowa dla Wy?szej Szko?y Gospodarki za zas?ugi dla turystyki przyznawana przez Ministerstwo Spotru i Turystyki, 2009 r.

 • Tytu? "Pracodawca Roku" wyró?nienie w konkursie organizowanym przez Kujawsko-Pomorski Zwi?zek Pracodawców i Przedsi?biorców, 2008 r.

 • Tytu? "Przyjaciel Przedsi?biorcy Roku" przyznany przez Kujawsko-Pomorski Zwi?zek Pracodawców i Przedsi?biorców, 2008 r.

 • I miejsce oraz statuetka Lodo?amacza w regionalnym etapie konkursu "Lodo?amacze 2008" w kategorii Pracodawca Nieprzedsi?biorca, 2008 r.

 • Grand Prix Start 2007 nagroda g?ówna za bogat? ofert? edukacyjn? i profesjonaln? prezentacj?, 2007 r.

 • "Uczelnia Przyjazna Studentom" nagroda przyznana przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, 2007 r.

 • I miejsce w konkursie "Lider Wspierania Przedsiebiorczo?ci" konkurs zorganizowany przez Izb? Handlowo- Przemys?ow? Województwa Kujawsko-Pomorskiego, 2005 r.

 • Marsza?ek Województwa Kujawsko-Pomorskiego w uznaniu za otrzymane wyró?nienie w konkursie "Modernizacja Roku", 2005 r.

 • Statuetka „Feliks” nagroda przyznana przez „Gazet? Wyborcz? ” ludziom sukcesu, 2005 r.

 • Statuetka „Przyjaciel Wiatraka” przyznana przez Centrum Kultury Katolickiej „Wiatrak”, 2005 r.

 • Statuetka "Przyjaciel Expressu Bydgoskiego”, 2004 r.

 • Medal Starosty Bydgoskiego za zas?ugi dla Powiatu Bydgoskiego, 2004 r.

 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu