drukuj    poleć stronę

wydarzy?o si? w 2010


18 edycja Mi?dzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdj?? Filmowych Plus Camerimage odby?a si? w Bydgoszczy, a Akademicka Przestrze? Kulturalna WSG by?a oficjalnym partnerem Programu Wolontariat i Homestay PlusCamerimage. W WSG odbywa?y si? te? festiwalowe Warsztaty Filmowe z udzia?em mistrzów planu i produkcji filmowej oraz studentów szkó? filmowych z ca?ego ?wiata, którzy poznali tu najnowocze?niejszy sprz?t i tajemnice wiod?cych specjalistów bran?y. Specjalnie dla studentów WSG organizatorzy festiwalu udost?pnili wystaw? prac s?ynnego plakacisty z Hollywood, Tomka Opasi?skiego, który przyby? te? do WSG by poprowadzi? warsztaty z grafiki.

„Pokolenie Solidarno?ci - nale?ysz do niego” to motto przewodnie mi?dzynarodowych spotka? m?odzie?y, które z okazji 30 - lecia Solidarno?ci odby?y si? ca?ej Polsce, równie? w WSG, gdzie podczas otwartego panelu dyskusyjny bydgoscy opozycjoni?ci opowiedzieli m?odzie?y o „tym jak wyrywali murom z?by krat”.

Z Krakowa do Bydgoszczy jest blisko, coraz bli?ej. Jan Kanty Pawlu?kiewicz - znakomity kompozytor muzyki teatralnej, filmowej i kabaretowej, twórca monumentalnych dzie? oratoryjno-kantatowych i pianista ju? po raz drugi prezentowa? w naszej Galerii nad Brd? swoje rysunki i grafiki.

Oxford pokona? Cambridge, a Wy?sza Szko?a Gospodarki znów pokona?a Uniwersytet Kazimierza Wielkiego! We wrze?niu ju? po raz XIX odby?a si? Wielka Wio?larska o Puchar Brdy. W wy?cigu wystartowa?y osady: WSG, UKW, Cambridge, Oxfordu, zawodnicy z Litwy i Berlina. Tym wydarzeniem potwierdzili?my nasz? form? i tytu? Mistrza Europy zdobyty ju? po raz 3 podczas Akademickich Mistrzostw Europy w Amsterdamie w sierpniu 2010. Wios?a WSG to najlepsze wios?a w Europie!

Anglistów by?o wielu… bo blisko 1000, na przygotowanej przez WSG konferencji lektorów j?zyka angielskiego, którzy zjechali, aby pozna? nowe metody i systemy nauczania j?zyków obcych. Oprócz j?zykoznawców, metodyków i autorów podr?czników z ca?ej Polski, do WSG przyjecha?y tak?e autorytety w dziedzinie nauczania j?zyków z Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Cykl wyk?adów na temat pracy z osobami g?uchoniemymi przygotowali lektorzy z WSG.

Inkubator Przedsi?biorczo?ci Osób Niepe?nosprawnych otwarto przy Wy?szej Szkole Gospodarki specjalnie dla tych m?odych przedsi?biorców, którzy gotowi s? sami dla siebie stworzy? miejsce pracy. Równie? w WSG odby?y si? spo?eczne konsultacje dotycz?ce rozwi?za? legislacyjnych w systemie wsparcia zatrudniania osób niepe?nosprawnych. Prawdziwym hitem sta?o si? pierwsze w Bydgoszczy kino dla osób niewidomych. W APK odby? si? pierwszy seans z u?yciem autodeskrypcji. By? to polski film – Magiczne drzewo.

Profesor Leszek Balcerowicz wybra? Wy?sza Szko?? Gospodarki na miejsce inauguracyjnego spotkania Bydgoskiego Klubu Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Te podpisy by?y jak bilet do domu. Trzeba by?o zebra? 100 000, aby nowe przepisy, u?atwiaj?ce repatriantom - naszym Rodakom ze Wschodu, mog?y zosta? uchwalone. Zebrano prawie 3 razy tyle i my te? mieli?my w tym swój udzia?. Przez tydzie? zbierali?my podpisy, które maj? pomóc naszym rodakom odzyska? Ojczyzn?!

Podczas Kongresu 20 –lecia samorz?du terytorialnego Kanclerz WSG zosta? nagrodzony Ró?? Franciszki Cegielskiej.

ciekawostki: podczas dyplomatorium wr?czono dyplom WSG z numerem 10.000

« wró? do: Naj WSG

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu