drukuj    poleć stronę

wydarzy?o si? w 2009


Janina Ochojska - szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej by?a go?ciem debaty po?wi?conej pomocy globalnej. O ?ywno?ci, której powinno wystarczy? dla wszystkich rozmawia?a w WSG z zaanga?owanymi w sprawy spo?eczne wyk?adowcami, studentami oraz dziennikarzami.

List w obronie Praw Cz?owieka pisali nasi studenci w ramach akcji prowadzonej przez Amnesty International. Tym razem apelowali?my o uwolnienie Rity Mahato z Nepalu i Nguyen Van Dai z Wietnamu. Podczas ró?nych akcji Amnesty - WSG jest bydgoskim o?rodkiem dzia?ania.

Akademickie Centrum Sportowo Rekreacyjne otworzy?o swoje podwoje a naszym 15. kierunkiem studiów zosta?o wychowanie fizyczne. Centrum nie s?u?y jednak wy??cznie studentom. Kalendarz imprez wype?niony jest rozgrywkami i turniejami wszelkich dyscyplin halowych.

Regionalny O?rodek Edukacyjny w S?upsku - to kolejna nasza zamiejscowa placówka dydaktyczna, w której prowadzimy (od kilku lat) kszta?cenie na studiach podyplomowych. W 2009 ofert? poszerzono o studia licencjackie na kierunku turystyka i rekreacja.

Zdobyli Elbrus - Jacek Ostrowski i Marek Czerlik z Sekcji Wspinaczkowej WSG zatkn?li flag? Uczelni na najwy?szym szczycie Kaukazu.

1926 stóp albo 12,44 sznurów lub 541,95 metra (wed?ug ta?my mierniczej ) ma ulicy D?uga w Bydgoszczy zmierzona fachowo przez Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, BYLOT oraz Stowarzyszenie „Bydgoska Starówka”.

« wró? do: Naj WSG

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu