drukuj    poleć stronę

Wydarzy?o si? w 2007


Kanclerz WSG zosta? powo?any przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego do zespo?u ds. reformowania szkolnictwa wy?szego. W gronie 12 ekspertów z ca?ej Polski by? jedynym reprezentantem województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeste?my w Inowroc?awiu! Starania WSG o uruchomienie Wydzia?u Zamiejscowego zako?czy?y si? sukcesem, a zainteresowanie kandydatów przesz?o nasze naj?mielsze oczekiwania. Planowana dzia?alno?? Wydzia?u by?a jednym z tematów audiencji W?adz Uczelni u ks. kardyna?a Prymasa Polski, Józefa Glempa (rodowitego inowroc?awianina).

Robert Gamble - cz?owiek biznesu ze znanej rodziny Procter& Gable by? go?ciem Bliskich Spotka? z Biznesem, cyklu wyk?adów i dyskusji z lud?mi sukcesu.

Regionalny O?rodek Edukacyjny w E?ku obchodzi? swoje 5-lecie. Z tej okazji studenci kszta?c?cy si? na kierunku turystyka i rekreacja przygotowali prezent dla swojego regionu. Dzia?aj?c pro bono w ramach Manufaktur Aktywno?ci M?odych zinwentaryzowali obiekty dziedzictwa kulturowego w powiecie e?ckim.
Uczelnia Przyjazna Studentom to tytu? przyznawany co roku przez Parlament Studentów Rzeczpospolitej. Studenci wybieraj? jednego laureata sporów 400 szkó? wy?szych. WSG jako jedyna niepubliczna Uczelnia zdoby?a ten presti?owy tytu?.

Jan Kanty Pawlu?kiewicz, wybitny kompozytor i muzyk odwiedzi? Galeri? nad Brd? w charakterze… malarza. To Jego pierwsza wizyta w WSG.

Z WSG zaprzyja?ni? si? te? Kurt Scheller, s?ynny Mistrz Kuchni Hotelu Sheraton, a tak?e Hotelu Rialto. Wraz z Adamem Chrz?stowskim rozpalali kulinarne pasje w?ród m?odzie?y z ca?ego regionu.

Jedyny w Polsce Dyskusyjny Klub Reporta?u i Dokumentu Telewizyjnego zainaugurowa? dzia?alno?? w naszej Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. Opiek? merytoryczn? nad Klubem pe?ni Fundacja Art. House – organizator Mi?dzynarodowego Festiwalu Filmu i Reporta?u Camera Obscura.

WSG zosta?a Pracodawc? Roku. To zaszczytne wyró?nienie zosta?o przyznane za „propagowanie gospodarki opartej na wiedzy i zapewnienie kadrze oraz klientom poczucia bezpiecze?stwa i satysfakcji” (uzasadnienie werdyktu jury). Konkurs organizowany jest przez Kujawsko-Pomorski Zwi?zek Pracodawców i Przedsi?biorców.

« wró? do: Naj WSG

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu