drukuj    poleć stronę

wydarzy?o si? w 2013


Jarek „Bisz” Jaruszewski, student kulturoznawstwa Wy?szej Szko?y Gospodarki wygra? plebiscyt Gazety Wyborczej na Bydgoszczanina Roku. "Bisz" jest raperem i poet?, cz?onkiem hiphopowego sk?adu BiszOerKay.

Dr Dominika Muszy?ska-Jeleszy?ska – wyk?adowca Instytutu ABiGP - otrzyma?a III Nagrod? Prezydenta Miasta Bydgoszczy za najlepsz? prac? naukow? po?wi?con? Bydgoszczy.

Program „Niepe?nosprawni- pe?nosprawni na studiach” realizowany przez Wy?sza Szko?? Gospodarki, zyska? uznanie kapitu?y konkursu „Lodo?amacze 2013” uzyskuj?c drugie miejsce w kategorii Instytucja i tym samym zdobywaj?c tytu? Lodo?amacza po raz trzeci.

Na podstawie umowy partnerskiej pomi?dzy Wy?sz? Szko?? Gospodarki, Powiatem Bydgoskim i Gmin? Koronowo, rozpocz??o dzia?alno?? Centrum Wspierania Przedsi?biorczo?ci (CWP). Do g?ównych zada? nale?y propagowanie idei przedsi?biorczo?ci w?ród mieszka?ców powiatu, szczególnie w?ród ludzi m?odych , a tak?e wspieranie istniej?cych i dzia?aj?cych na terenie powiatu mikro, ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw.

Z inicjatywy Wy?szej Szko?y Gospodarki oraz dzi?ki dofinansowaniu ze ?rodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej powsta?o pierwsze w Bydgoszczy ca?kowicie bezp?atne przedszkole akademickie.

Nasi sportowcy po raz kolejny udowodnili, ?e sport w Wy?szej Szkole Gospodarki jest na ?wiatowym poziomie. Najwi?ksze sukcesy odnosili nasi wio?larze zdobywaj?c, m.in.: Akademickie Mistrzostwo Europy oraz medale na Uniwersjadzie.

Marsza?ek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Ca?becki powo?a? Prezydenta WSG Krzysztofa Sikor? na cz?onka Rady Ekspertów oraz Rektora WSG Kazimierza Marciniaka na cz?onków Rady Rektorów.

Profesora Kazimierz Marciniaka, który pe?ni? funkcj? Rektora naszej Uczelni przez dwie kadencje zast?pi? profesor dr in?. Wies?aw Olszewski.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego doceni?o wysoki poziom WSG przyznaj?c w ocenie parametrycznej jednostek naukowych kategori? „B” dla grupy nauk o zdrowiu. Uzyskanie tak wysokiej kategorii wi??e si? z finansowaniem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy?szego bada? naukowych w naszej uczelni przez okres 4 lat. WSG jest jedn? z niewielu niepublicznych Uczelni, która dysponuje tak? kategori?.

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu