drukuj    poleć stronę

Cele statutowe i zadania


G?ównymi celami Uczelni, wynikaj?cymi z jej misji oraz ustawy, s?:


1) kszta?cenie studentów przygotowanych do wykonywania okre?lonych zawodów, w odpowiedzi na potrzeby gospodarki, administracji pa?stwowej i samorz?dowej oraz sektora organizacji pozarz?dowych ,
2) edukacja o charakterze ustawicznym, ukierunkowana na rozwój zawodowy i osobisty wszystkich grup ludno?ci,
3) wychowywanie studentów w duchu poszanowania praw cz?owieka, patriotyzmu, demokracji i odpowiedzialno?ci za dobro spo?ecze?stwa, pa?stwa i w?asnego warsztatu pracy,
4) rozwijanie nauki, w tym tworzenie zaplecza naukowo-badawczego w zakresie prowadzonych kierunków kszta?cenia,
5) kszta?cenie i promowanie kadr naukowych,
6) dzia?ania na rzecz rozwoju i promocji regionów, w których funkcjonuj? jednostki Uczelni, oraz na rzecz tworz?cych je spo?eczno?ci lokalnych,
7) podejmowanie dzia?a? o charakterze badawczo-rozwojowym na rzecz rozwoju regionów oraz spo?eczno?ci lokalnych,
8) upowszechnianie i pomna?anie osi?gni?? nauki, kultury narodowej i techniki, w tym systematyczne gromadzenie i udost?pnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych.


Uczelnia realizuje cele poprzez:


1) kszta?cenie studentów na kierunkach studiów I, II i III stopnia,
2) kszta?cenie w celu uzupe?nienia specjalistycznej wiedzy i umiej?tno?ci zawodowych, szczególnie w formie studiów podyplomowych,
3) promowanie i tworzenie systemu certyfikacji umiej?tno?ci zawodowych,
4) promowanie postaw przedsi?biorczych i innowacyjnych, w tym aktywna inkubacja przedsi?biorczo?ci,
5) prowadzenie programów naukowo-badawczych,
6) upowszechnianie osi?gni?? nauki i kultury, w tym poprzez gromadzenie i udost?pnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
7) organizowanie seminariów, konferencji i kongresów oraz innych form popularyzacji nauki,
8) popieranie budowy spo?ecze?stwa obywatelskiego, w tym dba?o?? o równe szanse dost?pu do edukacji i osi?gni?? nauki,
9) wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uczelni,
10) stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej spo?eczno?ci akademickiej  dbanie o jej zdrowie, w tym promowanie sportu akademickiego oraz aktywnej rekreacji i wypoczynku,
11) tworzenie systemu wsparcia materialnego studentów osi?gaj?cych wysokie wyniki w nauce, aktywnie dzia?aj?cych na rzecz spo?eczno?ci lokalnej lub pozostaj?cych w trudnych warunkach finansowych,
12) podejmowanie dzia?a? o charakterze badawczo-rozwojowym na rzecz rozwoju regionów oraz spo?eczno?ci lokalnych,
13) prowadzenie dzia?alno?ci doradczo-konsultingowej,
14) budowanie systemu wspó?pracy z przedsi?biorcami i instytucjami otoczenia biznesu
i rynku pracy, w szczególno?ci w zakresie doskonalenia programów nauczania, aplikacyjno?ci kszta?cenia i bada? naukowych,
15) wspó?praca ze szko?ami wy?szymi i innymi instytucjami edukacyjnymi w celu doskonalenia procesu dydaktycznego oraz wymiany do?wiadcze? akademickich,
16) prowadzenie aktywnej wspó?pracy zagranicznej i promowanie polskich ?rodowisk akademickich na arenie mi?dzynarodowej.
 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu