drukuj    poleć stronę

WSG w liczbach


Liczby przemawiaj? uniwersalnym j?zykiem, towarzysz? nam wsz?dzie i podobno nie ma przed nimi ucieczki.

My, w WSG, oswoili?my nawet te najwi?ksze:
210 000 to liczba uderze? serc naszych studentek przez minut?.
22.000 to liczba osób (absolwenci, studenci i s?uchacze), które do tej pory zaufa?y jako?ci kszta?cenia WSG
4500 to liczba publikacji medialnych po?wi?conych naszej Uczelni
2 284 to liczba studentów, którzy do tej pory skorzystali z stypendiów przyznawanych przez uczelni? z w?asnych ?rodków
669 to liczba nauczycieli akademickich pracuj?cych lub wspó?pracuj?cych z WSG
112 to liczba studentów zagranicznych
99 to liczba obszarów kszta?cenia dzia?aj?cych na 20 kierunkach studiów licencjackich, in?ynierskich i magisterskich
9 hektarów tyle miejsca zajmujemy w Bydgoszczy, Inowroc?awiu, S?upsku, Malborku , Toruniu oraz E?ku

Statystyka kocha nie tylko du?e liczby. W WSG te? mamy ku temu szczególne powody:
7 to liczba medali olimpijskich zdobytych przez naszych studentów.


 

 

INFRASTRUKTURA/WARUNKI STUDIOWANIA

INFRASTRUKTURA/WARUNKI STUDIOWANIA

Powierzchnia kampusu: Bydgoszcz 6 ha + zamiejscowe 3,2 ha
Powierzchnia budynków: 19.200 m
Powierzchnia dydaktyczna: 11.500 m
Liczba budynków: Bydgoszcz: 15 + zamiejscowe: 6
Liczba specjalistycznych pracowni i laboratoriów: 32
Liczba komputerów dla celów dydaktycznych: ok. 670

POTENCJA? DYDAKTYCZNY

liczba kierunków: 19, w tym: licencjackie - 13, in?ynierskie - 6, magisterskie - 5; d?u?sze ni? 6 sem. - 8; kierunki magisterskie: turystyka i rekreacja, ekonomia, mechatronika, kulturoznawstwo, geografia

Kategoria Miejsce w Polsce Miejsce w regionie
Kierunki magisterskie 3
w ?cis?ej czo?ówce Uczelni niepublicznych
1
Kierunki studiów
I stopnia
2
w ?cis?ej czo?ówce Uczelni niepublicznych
1
Kierunki studiów in?. 1 1


- jedyna geografia magisterska w Polsce (niepubliczne)
- jedyna mechatronika magisterska w Polsce (niepubliczne)
- jedyna turystyka magisterska w makroregionie (wszystkie)
- jedyne kulturoznawstwo magisterskie w makroregionie (niepubliczne)
- ponad 90 specjalno?ci na studiach licencjackich, in?ynierskich
- 2 programy podwójnego dyplomowania: mi?dzynarodowe studia Master 2 uczelni
- ponad 70 kierunków studiów podyplomowych
- 5 wydzia?ów zamiejscowych: Toru?, Inowroc?aw, E?k, S?upsk, Malbork
 

LICZBA STUDENTÓW/STYPENDIA/SPORT

LICZBA STUDENTÓW

- 8 tys. ogó?em: I, II stopnia + podyplomowe
- 1900 studentów studiów I i II stopnia (tegoroczny nabór)
- 1500 studentów studiów podyplomowych (tegoroczny nabór)
- 900 s?uchaczy U3W
- ok. 6000 s?uchaczy szkole?, w tym projektowych
- Uniwersytet Rodzinny – ok. 250 uczestników

STYPENDIA za rok akademicki 2010/2011

ok. 1800 studentów we wszystkich programach stypendialnych: Kanclerza, Rektora, kandydackich, sportowych, z projektów, socjalnych, w tym:
• 650 stypendiów socjalnych i zapomóg,
• 152 stypendia dla osób niepe?nosprawnych
• 450 studentów w programach dotacyjnych (projektowe, programy bran?owe, specjalno?ci dotowane, stypendia z programu Uczelnia Liderów)

• 7 stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego za wybitne osi?gni?cia w nauce i sporcie

SPORT

AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI - 9 medali
• 5-krotny (5 lat z rz?du 2006-2011) medalista klasyfikacji generalnej Akademickich Mistrzostw Polski Uczelni Niepublicznych
• Akademiccy Mistrzowie Polski w wio?larstwie 2011, 2010, 2009; ergonometrze wio?larskim 2011; pi?ce no?nej 2011; siatkówce m??czyzn z?oto 2010 w AMP szkó? niepublicznych, kolarstwie górskim 2010; koszykówce kobiet 2010 srebro, koszykówce m??czyzn 2010 - br?z, szko?y niepubliczne
AKADEMICKIE MISTRZOSTWA EUROPY (AME)
• wio?larstwo - z?ote medale w latach 2008-2011
• siatkówka kobiet - w 2008 br?z, w 2009 – z?oto
________________________
• 160 stypendystów sportowych 2010/2011
• 450 aktywnych cz?onków AZS
• 15 olimpijczyków, w tym Beata Miko?ajczyk, Robert Sycz, Mi?osz Bernatajtys, Marek Le?niewski

PROJEKTY/INNE

PROJEKTY

• 40 zrealizowanych i realizowanych projektów
• 26 realizowanych projektów w 2011
• 15 projektów ogólnopolskich
• 3 presti?owe projekty innowacyjne
• 4 projekty mi?dzynarodowe
• ??czna suma uzyskanych ?rodków 41 mln
• granty ministerialne: MG, MEN, MSZ, MNISW, MPiPS
• 10 grantów na studenckie projektów spo?eczne: ekologia, edukacja ekonomiczna, kultura (Zielone Granty Henkla i Fundacji Nasza Ziemia, Ministra Gospodarki)

INNE

Kategoria Miejsce w Polsce Miejsce w regionie
Liczba etatów 2 1
Liczba studentów 8 3
Liczba studentów stacjonarnych 5 2
Liczba s?uchaczy studiów
podyplomowych
5 1
Liczba studentów cudzoziemców 1 1

RANKINGI 2010/2011

RANKINGI 2011

- w rankingu Perspektyw i Rzeczpospolitej - I-sze miejsce w Bydgoszczy (uczelnie niepubliczne magisterskie)
- w rankingu Tygodnika Wprost - I-sze miejsce w regionie
- w rankingu Wiadomo?ci Turystycznych – II miejsce w kraju
- II miejsce za wyniki Akademickiego Inkubatora Przedsi?biorczo?ci (za SGH)

RANKINGI 2010

- Home&Market - Ogólnopolski Ranking Niepublicznych Wy?szych Szkó? Biznesu 2010 - najlepsi w kategorii „poziom edukacji”, „rozwój studenta” i „ocena kadry” w woj. kuj.-pom.; w klasyfikacji ogólnej - 6 miejsce na 62 uczelnie, które podda?y si? ocenie
- wg tygodnika Wprost – 9 miejsce w Polsce - niepubliczne uczelnie biznesowe

PRZEDSI?BIORCZO??/UMI?DZYNARODOWIENIE

PRZEDSI?BIORCZO??

- 2010 - tytu? "Ambasadora Polskiej Gospodarki" w konkursie BCC, pod patronatem Ministra Spraw Zagranicznych
- 2010 – powstanie I-szego w regionie Klubu FOR prof. Balcerowicza
- 4 Medale Europejskie BCC - za ofert? studiów podyplomowych, Centrum Europejskie im. Roberta Shumana, Studenck? Stref? Biznesow?, Projekty europejskie - wsparcie i rozwój (2010)
- 2009 - Medal Polskiej Izby Turystyki za wk?ad w rozwój tego sektora gospodarki
- 4 edycje Mi?dzynarodowej Gry w Przedsi?biorstwo
- jedyny Inkubator dla Osób Niepe?nosprawnych
- w 2007 tytu? Pracodawcy Roku - za „propagowanie gospodarki opartej na wiedzy i zapewnienie kadrze oraz klientom poczucia bezpiecze?stwa i satysfakcji” oraz Lidera Wspierania Przedsi?biorczo?ci w Konkursie Kujawsko-Pomorskiego Zwi?zku Pracodawców i Przedsi?biorców

UMI?DZYNARODOWIENIE

- mi?dzynarodowe studia Master Uniwersytetu Le Mirail w Tuluzie i Hohschule Heilbronn
- 4 mi?dzynarodowe programy warsztatowe
- 41 zagranicznych uczelni partnerskich
- blisko 200 studentów - obcokrajowców z 10 krajów
- 80 studentów w ramach wymiany studenckiej z 12 krajów
- 20 profesorów wizytuj?cych z 14 krajów
- 23 j?zyki obce w Szkole J?zyków Obcych
- wspó?praca w zakresie wymiany studentów m.in. w ramach Programu Erasmus,
- udzia? w mi?dzynarodowych projektach naukowo-badawczych, m.in.: z Laurea University of Applied Science w Helsinkach - InLab, Cobraman – rewitalizacja obszarów poprzemys?owych, ET-struct: dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy w Europie Centralnej

NAUKA/AKTYWIZACJA STUDENTÓW/CIEKAWOSTKI

NAUKA

- 3 mi?dzynarodowe projekty badawcze
- 36 zrealizowanych grantów naukowo-badawczych
- rekord ilo?ci punktów Impact Factor: … 320 pkt (prof. Zenon Pawlak)
- 40 projektów badawczo-rozwojowych
- 7 wyspecjalizowanych jednostek b+r
- 55 konferencji naukowych, w tym 12 mi?dzynarodowych
- prawie 100 tytu?ów wydanych przez wydawnictwo WSG
- 8 czasopism i serii naukowych, w tym najwy?ej punktowane: 10 punktów
- prawie 60 pracowników obj?tych wsparciem rozwoju naukowego

AKTYWIZACJA STUDENTÓW

- Studencka Strefa Biznesowa: Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsi?biorczo?ci, Inkubator Osób Niepe?nosprawnych, Strefa Coworkingowa, Inicjator Spo?eczny, Obserwatorium Kultury
- rozbudowany system stypendialny: dla kandydatów i studentów na studia stacjonarne i niestacjonarne, specjalne programy dla pracuj?cych
- Akademicka Przestrze? Kulturalna: 10 obszarów twórczo?ci, m.in.: fotografia, muzyka, taniec, malarstwo, film, dziennikarstwo
- punkty Komisji Europejskiej - Europe Direct przy WSG w Bydgoszczy i Inowroc?awiu
- Uczelnia Przyjazna Studentom – 2007, najwa?niejsza nagroda przyznawana przez Parlament Studentów RP (w?ród 400 uczelni); kryteria to m.in. mo?liwo?ci rozwoju studenta i transparentno?? finansowa
- jedyne kino dla Osób niewidomych - z audiodeskrypcj?

CIEKAWOSTKI

- w 2010 podczas dyplomatorium wr?czono dyplom WSG z numerem 10.000
- z inicjatywy WSG powsta?a Unia Akademicka. W jej sk?ad wesz?o 10 niepa?stwowych Uczelni z ca?ego kraju. Pierwszym prezydentem Unii zosta? Kanclerz WSG – K. Sikora
- 2 olimpiady wiedzy – ekonomiczna i hotelarska
- 2 prace magisterskie nagrodzone god?em Teraz Polska
WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu