drukuj    poleć stronę

Biblioteka


BIBLIOTEKA i CENTRUM DOKUMENTACJI EUROPEJSKIEJ

Nawet je?li nie jeste? molem ksi??kowym, na pewno polubisz nasz? Bibliotek?. Gromadzony w niej ksi?gozbiór odpowiada naszym kierunkom kszta?cenia. Cennym ?ród?em informacji s? równie? gromadzone tu czasopisma (w tym w wersji elektronicznej w ramach konsorcjów EBSCO i ELSEVIER), materia?y multimedialne na p?ytach CD oraz audiowizualne – na p?ytach DVD i kasetach VHS z zakresu turystyki, hotelarstwa, psychologii oraz nauki j?zyków obcych.
Biblioteka prowadzi dzia?alno?? popularyzatorsk? za pomoc? wymiany mi?dzybibliotecznej. Dzia?alno?? ta polega na udzieleniu pomocy w uzupe?nianiu zbiorów bibliotecznych, w tym w szczególno?ci przekazywanie bibliotekom publikacji Wydawnictwa Naukowego WSG. Ponad to uczelnia oferuje wspó?prac? merytoryczn? dla pracowników bibliotek szkó? partnerskich. Istotn? kwesti? jest mo?liwo?? dost?pu do wspomnianych zasobów baz danych EBSCO oraz ELSEVIER, profesjonalnego programu prawniczego LEX POLONICA MAXIMA, jak równie? do oprogramowania specjalistycznego, np.: GIS, ARCHI-CAD czy te? WORLDSPAN.
Je?li macie problemy z wyszukaniem ?róde? wiedzy, sporz?dzeniem bibliografii, czy te? chcecie pozna? metodologi? pisania prac dyplomowych i magisterskich oraz dowiedzie? si? jak korzysta? z baz danych przyjd?cie do O?rodka Informacji Naukowej, który z wspólnie z Bibliotek? Badawczo-Metodyczn? doradza studentom, pracownikom i wszystkim zainteresowanym.
Przy Bibliotece dzia?a Centrum Dokumentacji Europejskiej. Jest to jedyna w Bydgoszczy specjalistyczna biblioteka europejska, która w swych zbiorach posiada publikacje Wspólnot Europejskich, udost?pniane bezp?atnie zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, w j?zykach urz?dowych Unii Europejskiej.
Pracowników i studentów zach?camy tak?e do odwiedzania wirtualnej biblioteki dzia?aj?cej jako element uczelnianej platformy kszta?cenia na odleg?o?? ONTE. Znajdziecie tam elektroniczne czasopisma publikacje przydatne na kierunki i specjalizacje oraz wiele innych ciekawych ?róde? wiedzy, np. dost?p do bibliografii on-line oraz bibliotek cyfrowych.
Poza czytelni? tradycyjn?, wyposa?on? w stanowiska informacji elektronicznej, pozwalaj?ce na przegl?danie katalogu wed?ug nazwiska autora, tytu?u, numeru inwentarza, dzia?u, roku wydania oraz numeru ISBN, mamy tak?e czytelni? internetow?, przeznaczon? dla osób poszukuj?cych informacji w Internecie i chc?cych udoskonala? umiej?tno?ci dotycz?ce obs?ugi komputera.

Zapraszamy Pa?stwa codziennie do Biblioteki na parter budynku „B” w nast?puj?cych godzinach:
poniedzia?ek – czwartek: 8:00 - 18:00,
pi?tek.: 9:00 - 19:00,
sobota: 9:00 - 17:00,
niedziela: 9:00 - 14:00


Kontakt:

Biblioteka G?ówna: (52) 567 00 73, e-mail: biblioteka@byd.pl, www.biblioteka.wsg.byd.pl;
Centrum Dokumentacji Europejskiej i O?rodek Informacji Naukowej: (52) 567 07 75, e-mail: cde@byd.pl, www.cde.wsg.byd.pl.


BOOKCROSSING NA WSG – UWOLNIJ KSI??K? NA WSG

Ju? nied?ugo rusza akcja bookcrossingu na WSG – pt.: „Uwolnij ksi??k? na WSG”, w któr? zaanga?owa?a si? m. in. Biblioteka  G?ówna WSG. B?dziemy pierwsz? uczelni? niepa?stwow? w regionie, która w??czy?a si? w t? akcj?. Nasze dzia?anie polega na przy??czeniu si? do mi?dzynarodowego ruchu czytelniczego, propaguj?cego ksi??ki (Bookcrossing) Ka?dy z nas staje si? równie? krytykiem literatury, poniewa? dzi?ki forum cz??ciej rozmawiamy o ksi??kach, polecaj?c sobie nawzajem te najciekawsze, interesuj?ce czy najbardziej poszukiwane.
Poza tym uwalniaj?c ksi??ki stoj?ce, nie u?ywane latami, które s? tylko ozdob? naszych pó?ek, przyczyniamy si? do ich o?ywienia.
Dlatego zach?camy do uwalniania swych ksi??ek! Dajmy szanse innym na ich przeczytanie. Uwierzmy, ?e dzielenie si? ksi??k? z innymi jest lepsze od jej posiadania! Akcja skierowana jest do osób poszukuj?cych jakiej? konkretnej pozycji czytelniczej, do czytelników poszukuj?cych czego? interesuj?cego, ale tak?e do osób, których nie sta? na jak?? wymarzon? pozycj? literatury. Je?li jeste? osob? samotn? czy nie?mia?? i liczysz na kontakty, rozmowy, dyskusje? Zapraszamy! Ta akcja jest tak?e dla Ciebie!

Nasza pó?ka bookcrossingu: rega? na antresoli w budynku L – Akademicka Przestrze? Kulturalna. Mo?na b?dzie tutaj usi??? na wygodnej sofie, czy fotelu, zapozna? si? z publikacjami pozostawionymi przez uwalniaj?cych ksi??ki czy spotka? si? ze znajomymi przy dobrej kawie czy herbacie.
Zapraszamy do wzi?cia udzia?u w naszej akcji! Szczegó?y ju? wkrótce...

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu