drukuj    poleć stronę

Kariera i przedsi?biorczo??


Ka?dy z nas marzy o sukcesie w sferze zawodowej. Kariera jest drog? profesjonalnego rozwoju, któr? cz?owiek ma zamiar przej?? w trakcie swojego ?ycia zawodowego. Wi??e si? ona nie tylko ze zdobywaniem wykszta?cenia, ale równie? z nabyciem umiej?tno?ci przedsi?biorczych. Tak powsta?o Biuro Karier, które pomaga zdoby? wiedz? na temat rynku pracy, gromadzi aktualne oferty pracy, prowadzi szkolenia w zakresie doradztwa personalnego oraz zak?adania i prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej.

Z inicjatywy Biura Karier oraz Akademickiego Inkubatora Przedsi?biorczo?ci powsta?a Studencka Strefa Biznesowa, pozwalaj?ca na prowadzenie firmy oraz rozwijanie kompetencji biznesowych przy wsparciu Uczelni.

Ponadto na terenie WSG dzia?aj? grupy: Club CashFlow, gdzie rozwija? mo?na swoj? inteligencj? finansow? oraz Club Toastmasters International Bydgoszcz, gdzie cz?onkowie doskonal? umi?j?tno?ci wyst?pie? publicznych.


 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu