drukuj    poleć stronę


O trudnych pocz?tkach, o pomy?le na dzia?alno??, pierwszych wyjazdach zagranicznych i o tym sk?d si? wzi??a nazwa KOLFER mówili podczas obchodzonego 20 wrze?nia 2014 w Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej, jubileuszu Za?o?yciele Wy?szej Szko?y Gospodarki.
25 lat pracy trudno stre?ci? w kilkunastominutowych wyst?pieniach, zw?aszcza, ?e ka?dy rok dzia?alno?ci to nie tylko dynamiczne zmiany - ale te?- a mo?e przede wszystkim, ludzie, którzy budowali i buduj? wspólny obszar. To z my?l? o nich, powsta?, przygotowany przez Dyrektor Generaln? WSG, Ma?gorzat? Sikor?, fotograficzny album przedstawiaj?cy wszystkie najwa?niejsze wydarzenia minionego ?wier?wiecza. Zas?u?onych, d?ugoletnich pracowników uhonorowano specjalnie przygotowanym z okazji Jubileuszu Medalami ?wi?tej Jadwigi Królowej Polski, a po cz??ci oficjalnej cz??ci wszyscy znakomicie si? bawili na specjalnym koncercie Marka Piekarczyka, lidera Zespo?u TSA.
Przyjechali?my do Was, nie, jako zespó?, ale jako Przyjaciele, podkre?la? Marek Piekarczyk podczas koncertu, który nie pozostawi? oboj?tnym nikogo. Czy jest tutaj kto? starszy ode mnie?- ?artowa? 63 letni wokalista, wci?? zachwycaj?cy znakomit? form?.
Poza koncertem wiele rado?ci wywo?a? konkurs fotografii sprzed 25 lat z osobistych archiwów Pracowników. Zadanie polega?o na rozpoznaniu jak najwi?kszej liczby osób, które nades?a?y na konkurs swoje zdj?cia sprzed tylu lat. Nie by?o to proste, ale na pewno bardzo sympatyczne, tak jak wspólna uroczysta kolacja i pokaz sztucznych ogni.

Poni?ej prezentujemy wszystkie zdj?cia z fotobudki, która go?ci?a podczas obchodów Jubileuszu i dost?pna jest  tutaj:
onte.wsg.byd.pl/moodle2.0/mod/lightboxgallery/view.php  (wy??cznie  dla Pracowników WSG).

Z okazji obchodów 25-lecia dzia?alno?ci, Wy?sza Szko?a Gospodarki, zaprasza Absolwentów Uczelni prowadz?cych w?asn? dzia?alno?? gospodarcz? do prezentacji swoich firm i us?ug w Studencko-Absolwenckim Banku Firm. Informacje zostan? opublikowane na stronie absolwenta oraz na portalu absolwenckim
Bank Firm jest uczelnianym katalogiem utworzonym w celu informacyjno-promocyjnym, umo?liwiaj?cym dokonanie prezentacji internetowej oraz wymian? informacji. Osoby, które zg?osz? swoj? firm? do ko?ca wrze?nia otrzymaj? 60% zni?ki na wybrany przez siebie kierunek studiów podyplomowych. Z regulaminem Banku Firm mo?esz zapozna? si? na stronie www.absolwent.wsg.byd.pl

Statuetk? ?uczniczka Biznesu uhonorowano prezydenta WSG, za?o?yciela firmy Kolfer, Krzysztofa Sikor? podczas biznesowego eventu dedykowanego przedsi?biorcom z naszego regionu, którzy odnosz? sukcesy na rynku od 25 lat. Imprezie zorganizowanej przez Stowarzyszenie Przedsi?biorców Kujaw i Pomorza patronowa? prezydent Bydgoszczy, Rafa? Bruski.

Pozosta?e wyró?nienia z okazji Jubileuszu

Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafa? Bruski

Prezydent Miasta Torunia Micha? F. Zaleski

 

Kujawsko Pomorska Izba Rzemios?a i Przedsi?biorczo?ci w Bydgoszczy

Stowarzyszenie W?ókienników Polskich w Bydgoszczy

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu
WY?SZA SZKO?A GOSPODARKI 25 lat idei UNIWERSYTETU PRZEDSI?BIORCZO?CI