drukuj    poleć stronę

InfrastrukturaSALE WYK?ADOWE
W kampusie Wy?szej Szko?y Gospodarki w Bydgoszczy znajduje si? 18 sal wyk?adowych o zró?nicowanej powierzchni, co pozwala na prowadzenie zaj?? w pomieszczeniach dostosowanych do liczebno?ci grup. Sale te wyposa?one s? w nowoczesny sprz?t multimedialny wspomagaj?cy ka?d? form? procesu dydaktycznego
 


PRACOWNIE KOMPUTEROWE
Zaj?cia w nowocze?nie wyposa?onych pracowniach komputerowych s? integraln? cz??ci? procesu dydaktycznego. Sprz?t znajduj?cy si? w tych pracowniach jest systematycznie modernizowany w miar? potrzeb dotrzymania kroku w stale rozwijaj?cym si? ?wiecie informatyki.
 

 PRACOWNIA J?ZYKOWA
Zdobycze informatyki w dziedzinie multimediów s?u?? równie? efektywniejszemu przyswajaniu j?zyków obcych. Studenci naszej Uczelni maj? do dyspozycji profesjonalnie wyposa?on? pracownie j?zykow? oraz komputery z najnowszym oprogramowaniem wspomagaj?cym nauk? j?zyków.
 

SPORT
Aktywno?? fizyczn? i kondycj? studenci mog? rozwija? w sekcjach sportowych, które dzia?aj? w ramach Klubu Uczelnianego Akademickiego Zwi?zku Sportowego. Koszykówka, siatkówka, pi?ka no?na, aerobik to dyscypliny najcz??ciej uprawiane przez studentów WSG
Zaj?cia prowadz? do?wiadczeni trenerzy i instruktorzy sportowi w pe?nowymiarowej hali sportowej oraz sali ta?ca. Do dyspozycji pozostaje tak?e boisko dla street boll’a oraz boisko do kajak polo.

 

REKREACJA
Pe?ne zieleni "uczelniane aboretum" to miejsce, w którym studenci mog? odpocz?? w przerwach mi?dzy zaj?ciami.

 


GASTRONOMIA
W kompleksie Uczelni dzia?aj? punkty gastronomiczne. Smaczne posi?ki przygotowywane s? wed?ug najlepszych przepisów kuchni polskiej i zagranicznej.

BEZPIECZE?STWO
Zadbali?my o bezpiecze?stwo naszych studentów: na terenie Uczelni znajduj? si? parkingi przeznaczone dla studentów, pracowników oraz mieszka?ców. Nad porz?dkiem i bezpiecze?stwem wewn?trz Uczelni stale czuwaj? pracownicy ochrony M.S.U oraz systemy monitoringu wizyjnego umieszczone w obiektach i na terenie kampusu.
 

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu