drukuj    poleć stronę

Plany inwestycyjne i projekty


„Kto buduje - pracuje tak?e dla swych dzieci, kto buduje dobrze - pracuje równie? dla swych wnuków, ale kto tworzy - pracuje dla wszystkich przysz?ych pokole?. /W?adys?aw Grzeszczyk/
Nie bez kozery przytoczy?em ten w?a?nie cytat, poniewa? Uczelnia wszystkie inwestycje zarówno modernizacje istniej?cych budynków jak i nowe budowle realizuje z my?l? o obecnych i przysz?ych rzeszach studentów Wy?szej Szko?y Gospodarki. Znamiennym jest fakt, ?e na terenach gdzie jeszcze 10 lat temu sta?y zrujnowane obiekty produkcyjne, warsztaty maszynowe, sk?adowiska odpadów oraz przemys?owe nabrze?e rozpo?ciera si? Kampus o powierzchni 8 hektarów z kompleksem budynków dydaktycznych i administracyjnych pi?knie wkomponowanych w ziele?, która pieczo?owicie od podstaw zosta?a zaprojektowana i wykonana.
Obecnie Uczelnia dysponuje 13 wolnostoj?cymi budynkami oraz zabytkowym Pa?acem i Will? posadowionymi w centralnej cz??ci Kampusu. ??czna powierzchnia obiektów wynosi 13.187 m².
Ka?dy z tych budynków ma swoj? histori?. Warto wspomnie? o budynku L, w którym mie?ci si? Akademicka Przestrze? Kulturalna oraz Muzeum Fotografii ( istniej? tylko dwa tego typu muzea w Polsce- drugie w Krakowie). Budynek ten na prze?omie wieków by? zajezdn? tramwajów konnych. Kolejn? ciekawostk? stanowi Pa?ac, wzniesiony w 1862 roku, b?d?cy w?asno?ci? rodziny Buchholzów, która to rodzona by?a w?a?cicielami garbarni znajduj?cej si? na terenie obecnego Kampusu.
 Je?eli chodzi o liczby: sale wyk?adowe zajmuj? 2085,57 m², sale ?wiczeniowe 1263,48m², sale laboratoryjne 930 m², , Biblioteka z czytelni? i Centrum dokumentacji Europejskiej 298,80m², pracownie komputerowe 462,92m² . Pozosta?e powierzchnie zajmuj? biura poszczególnych jednostek dydaktyczno- naukowych, klub studencki, mensa akademicka, dwa bary, pomieszczenia administracyjne, Dziekanat, Rektorat, Kwestura, pomieszczenia socjalne, magazyny i ci?gi komunikacyjne. 
Wymieniaj?c poszczególne elementy infrastruktury Kampusu nie sposób pomin?? infrastruktury kulturalnej ze wspomnian? ju? Akademick? Przestrzeni? Kulturaln? mieszcz?c? Muzeum Fotografii, Galeri? Grafiki i Malarstwa Wspó?czesnego oraz sal? widowiskow?.
Wokó? obiektów Uczelni rozci?gaj? si? tereny rekreacyjno- wypoczynkowe o ??cznej powierzchni 6000 m², boisko do koszykówki, ci?gi spacerowe, przysta? kajakowa i ?aglowa na rzece oraz boisko do kajak polo.
Kampusu dysponuje parkingami o ??cznej ilo?ci 478 miejsc.
Nowo wybudowany, oddany do u?ytku w maju 2009 r.- obiekt- Akademickie Centrum Sportowo- Rekreacyjne WSG ( budynek M) sk?ada si? z hali sportowo- widowiskowej o powierzchni 705 m² i budynku sportowego o powierzchni 754 m². Budynek sportowy stanowi?cy zaplecze dla hali sportowej na parterze mie?ci zespo?y natryskowo- szatniowe oraz toalety i recepcj? hali . Skomunikowany jest zarówno z hal? sportow? jak i z patio ??cz?cym obie cz??ci budynku. Pi?tro pierwsze to 120 metrowa sala do nauki ta?ca, aerobiku i fitness, pomieszczenia dla kadry Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, oraz kolejny zespó? szatniowo natryskowy. Pi?tro drugie mie?ci dwie sale dydaktyczne w tym du?? sal? do nauki fizjoterapii i pomieszczenia socjalne dla pracowników Studium. Tu równie? mie?ci si? ca?a technika budynku- wentylatornia oraz kot?ownia.
Ca?y kompleks posiada wentylacj? mechaniczn? z rekuperacj? powietrza. Rekuperacja pozwala na uzyskanie oszcz?dno?ci w ogrzewaniu budynku poprzez odzyskiwanie ciep?ego powietrza i mieszaniu go ze ?wie?ym czerpanym z instalacji umiejscowionych na dachu budynku. Klasyczna instalacja grzewcza stanowi tylko uzupe?nienie tego systemu. Zastosowano ponadto instalacj? solarn?. Ekrany tej instalacji, zamontowane na dachu haki sportowej, wspomagaj? podgrzewanie wody u?ywanej w ?azienkach i natryskach. Instalacja zapewnia mo?liwo?? korzystania z ciep?ej wody przez ca?y rok.
W Hali sportowej zamontowana zosta?a w pe?ni profesjonaln? tak zwan? „ p?ywaj?c?” posadzka sportow?. Pod?oga typu parkiet wykonana z kanadyjskiego d?bu czerwonego, kryje pod spodem kratownice drewniane i elementy gumowe, sprawiaj?ce, ?e pod?o?e ugina si? pod wp?ywem nacisku co chroni stawy skokowe trenuj?cych zawodników. Parkiet spe?nia mi?dzynarodowe wymagania Federacji Koszykówki ( FIBA).
Pozosta?e wyposa?enie Hali spe?nia wszelkie wymagania stawiane dla tego typu obiektów. Nowoczesne szklane tablice do koszykówki, sk?adane trybuny dla 100 widzów, zespolone tablice wyników i siatka dziel?ca boiska , chowane w pod?odze mocowania dla urz?dze? sportowych czyni? hal? wielofunkcyjn? i przyjazn? u?ytkownikom.
Warto zwróci? uwag? na zmodernizowany budynek C, który podwoi? swój metra? i obecnie wynosi 1200 m². Ten administracyjno- dydaktyczny budynek na parterze mie?ci siedziby Dzia?u Administracji Uczelni, Sekcji Technicznej Obs?ugi Dydaktyki, Serwis Informatyczny, Kwestur?, oraz Studio Grafiki. Skupienie funkcji ca?ej administracji w jednym miejscu u?atwia komunikacj? pomi?dzy dzia?ami i stanowi udogodnienie dla interesantów Uczelni. Pi?tro pierwsze mie?ci aul? na 140 osób i 5 pracowni komputerowych.
Nowink? techniczn? jest to, ?e, budynek C jest pierwszym w Kampusie w pe?ni klimatyzowanym budynkiem. W ka?dym pomieszczeniu znajduj? si? urz?dzenia nawiewne, które zim? wdmuchuj? ciep?e powietrze, latem za? s?u?? jako klimatyzatory.
Wokó? budynków M i C zaprojektowany zosta? ca?kowicie nowy uk?ad drogowy. Zwi?kszona zosta?a powierzchnia parkingu dla pracowników uczelni jak równie? u?o?one zosta?y nowe ci?gi piesze. Dope?nieniem b?dzie nowoczesne o?wietlenie terenu.
Reasumuj?c ten nowoczesny kompleks uczelniany pi?knie po?o?ony nad Brd?, w samym sercu Bydgoszczy realizuje w jednym miejscu wszystkie funkcje, które musi spe?nia? nowoczesna uczelnia. Najwa?niejsz?, dydaktyczn? wype?niamy poprzez ?wietnie wyposa?one multimedialne sale wyk?adowe, ?wiczeniowe i laboratoria, chc?c spotka? si? z Muzami zapraszamy do Akademickiej Przestrzeni Kulturalnej. Dla relaksu i sportu dedykujemy- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe. Tak moim zdaniem powinna funkcjonowa? ka?da Uczelnia, zapewniaj?c studentom i pracownikom wszystko w jednym miejscu, bez konieczno?ci przemieszczania si?.
Inwestycje nie znosz? nudy. Plany rozbudowy Kampusu przekroczy?y rzek? Brd?. Obecnie trwaj? prace projektowe dotycz?ce zakupionego w ubieg?ym roku budynku „ O”. W planach jest podwy?szenie budynku o jedn? kondygnacj? i po??czenie starej architektury ze szk?em i nowoczesnymi materia?ami elewacyjnymi. W planach jest równie? budowa na tej posesji, wzd?u? ulicy Królowej Jadwigi- o?mio kondygnacyjnego budynku biurowo- us?ugowego na co posiadamy ju? decyzj? o warunkach zabudowy.
Jednocze?nie trwaj? dalsze prace przy projekcie Centrum Królowej Jadwig, czyli drugim etapie budowy budynku M, realizowanym w ramach tego samego pozwolenia na budow?. Druga cz??? budynku, dostawiona do hali sportowej b?dzie przy tej samej szeroko?ci – 30 metrów, dwukrotnie wy?sza – 21 metrów. Sam budynek swoim„ water frontem” b?dzie si?ga?, a? do rzeki.
Powodem, dla którego nie rozpoczynamy tej inwestycji jest zatwierdzona przez Urz?d Miasta budowa linii tramwajowej ??cz?cej ul. Focha z dworcem PKP. Tramwaj porusza? si? b?dzie „w ?ladzie” ulicy Naruszewicza, wzd?u? Kampusu i dalej przecinaj?c nasz teren (w linii dzisiejszych magazynów centralnych „okr?glaków”) i przechodz?c mostem na drug? stron? rzeki. Z uwagi na to, ?e prace zwi?zane z t? inwestycj? b?d? odbywa?y si? tu? przy i na terenie Kampusu, prowadzenie dwóch realizacji jednocze?nie jest wr?cz niemo?liwe. Co si? z tym wi??e cz??? rozwi?za? drogowych obecnie zrealizowanych na terenie Uczelni ma charakter tymczasowy, aby zminimalizowa? straty i zniszczenia, które niechybnie nast?pi? przy realizacji trasy tramwajowej.

Budynek dydaktyczno - administracyjny "C"

 

Hala sportowa i dom sportu - budynek "M"

 

 

 


  

WSG MBA - Szkoła Biznesu MSP studia łączone Studia i niepełnosprawność Rekrutacja podyplomowe rekrutacja LIPIEC 2013 40plus Ochrona pacjenta AUTOCAD AUTODESK
WSG w gwarach
MBA szkoła biznesu